Privacybeleid Kinderclub

Als u een aanmelding/aanvraag wilt doen, dan hebben we uw contactgegevens, zoals uw mailadres en telefoonnummer van u nodig om uw aanmelding te kunnen bevestigen. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacy beleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind je op www.studio-k.nl/kinderclub. Wij raden u aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacy beleid start op 1 mei 2023.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

De Kinderclub, gevestigd aan de Apollo 99 te Soesterberg, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid.

2. Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Kinderclub verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met De Kinderclub, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of uw Kinderclub klantnummer zijn persoonsgegevens.   

4. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met De Kinderclub, zoals (zakelijke) klanten en de kinderen die deelnemen aan de activiteiten van De Kinderclub. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een aanmeldingsformulier invult en wanneer u een offerte voor een activiteit bij ons aanvraagt en daarvoor de gevraagde gegevens invult.  

5. Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?


Gegevens voor het verwerken van uw aanvraag en/of aanmelding
Als u een uitje aanvraagt of een aanmelding voor een activiteit doet, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om u de offerte Overeenkomst te doen toekomen, en/of om u hierover te informeren. Ook om u te informeren indien er een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt en uw uitje door omstandigheden verplaatst zou moeten worden bijvoorbeeld. De adresgegevens hebben we ook nodig indien het feestje op de desbetreffende locatie gehouden dient te worden. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, adres(sen) en uw telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw aanvraag of aanmelding 7 jaar bewaren.

Gegevens over uw aanvraag en/of aanmelding
De door u ingevulde digitale gegevens bewaren we digitaal in een met een wachtwoord afgesloten map. De gegevens die u op papier heeft ingevuld worden in een afgesloten dossierkast bewaard. Wij bewaren uw gegevens 7 jaar, als u 7 jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van onze diensten dan verwijderen en vernietigen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te ontvangen of laten verwijderen.  

Gegevens over uw contact met De Kinderclub
U kunt contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Instagram. We gebruiken de bij ons bekende gegevens om met u contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag of klacht aan ons. We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. Wanneer u ons een privéberichtje stuurt via Instagram of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als u het bericht zelf eerder verwijdert.  

Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u ons kinderatelier nog beter te worden. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.  

Gegevens uit ons gastenboek 
We zijn dol op reacties van klanten in ons gastenboek. En andere klanten ook. Want reacties van andere klanten geven een beeld van wat de ervaringen van de klanten zijn in ons kinderatelier. Als u een reactie achterlaat in ons gastenboek, zijn uw achternaam en uw bericht zichtbaar zijn voor andere bezoekers. U kunt ook een alias gebruiken. Ook kunt u aangeven of wij contact met u mogen opnemen over uw reactie. Omdat reacties in ons gastenboek lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een reactie totdat u van ons vraagt de reactie te verwijderen of tot het moment dat de reactie door ons wordt verwijderd.  

Gegevens voor prijsvragen en acties
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan u, zoals uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kunt u terugvinden waarvoor uw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.  

6. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Externe bureaus
Als u een feestje aanvraagt of een aanmelding doet bij een extern bureau via de Kinderclub, dan ontvangt u een offerte overeenkomst en de factuur, welke laatste binnen 14 dagen voldaan dient te worden, indien nodig kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Dit staat ook in onze algemene voorwaarden (artikel 6 lid 4). Ook bij betalingsachterstand wordt er na 2 betalingsherinneringen een extern incassobureau ingeschakeld. Algemene voorwaarden (artikel 7 lid 5).

Sociale media
Als u sociale media zoals Facebook gebruikt, kunt u via ‘like en share’ knoppen op https://www.facebook.com/kinderclub artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op uw sociale media account. De Kinderclub krijgt geen toegang tot uw sociale media account. Wij raden u aan om het privacy beleid van de sociale media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website   en applicaties;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.
  • De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.  

7. Waar slaan wij uw gegevens op en hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij slaan uw digitale gegevens op waarbij toegang alleen mogelijk is met een wachtwoord, die alleen bekend is bij de eigenaar van De Kinderclub. Indien wij gegevens van u op papier hebben dan worden deze opgeborgen en bewaard in een afgesloten dossierkast, welke alleen toegankelijk is voor de eigenaar van De Kinderclub. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten.  

8. Hoe gaan wij om met gegevens van uw kinderen?

Ook de persoonlijke gegevens van uw kinderen, zoals naam, geboortedatum  worden op dezelfde manier bewaard en opgeslagen als uw eigen persoonlijke gegevens.  

9. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?


Recht op informatie
U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband heeft. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via de mail. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.  

Recht op correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u doen via de mail.  

Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken en bewaren.   

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, mailadres, telefoonnummer en geboortedata. U kunt dit aanvragen via de mail, deze aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen  

Recht op beperking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de mail.  

Recht om alle gegevens te verwijderen
U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via de mail. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.  

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. U kunt in dat geval een mail sturen naar info@studio-k.nl. U heeft ook het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.  

10. Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop De Kinderclub met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag. Dit kan via de Whatsapp-knop op deze pagina.